UĞURAS DÖVİZ SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KANUNU KAPSAMINDA UYGULANMASI GEREKLİ KURUM POLİTİKASI

1.GİRİŞ

Şirketimiz “Kurum Politikası Belgesinin” 5549 sayılı Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik, ilgili diğer mevzuat ile söz konusu mevzuata aykırı olmamak şartıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberler kapsamında yazılı bir Kurum Politikası belgesi oluşturmuştur.

2.AMAÇ

Bu dokumanda “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu Kanun esas teşkil edilerek hazırlanmış olan ilgili yönetmelik ve diğer alt düzenlemelerde belirlenen hükümlere kurumumuz olarak gerekli uyumun sağlanması ve bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için;

 • Şirket politika, prosedür ve kontrol yöntemlerinin yasa ve yasanın yetki verdiği kurumların yaptığı düzenlemelere uyumunun sağlanması,
 • Şirketin ticari faaaliyetlerinin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı amacıyla kullanılmasının engellenmesi,
 • Şirketin bu konuda karşılaşabileceği risklerin bertarafına yönelik olarak müşterilerin, işlemlerin ve hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesi,
 • Şirket çalışanlarının suç gelirleri ile mücadele ve yasal ve idari yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi,
 • İç denetim ve eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi,

amaçlanmaktadır.

 

3.TANIMLAR

Malvarlığı: Para, değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal ve haklar ile bunlar üzerindeki hakları tevsik eden her türlü yasal belge veya araçları,

Suç Geliri: Her türlü suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini,

Aklama: Suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılması veya bunların gayrimeşru kaynağının gizlenmesi ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırılması maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulmasını,

Suç Gelirini Aklama Suçu: Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini; yurt dışına çıkarmak, bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutmak suçlarından kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu,

Terörün finansmanı: Tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek para veya değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri sağlama veya toplamayı,

Risk: Sunulan hizmetlerden suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı amacıyla yararlanılması, ya da kanuni yükümlülüklere tam olarak uyulmaması nedeniyle bankanın ya da banka çalışanlarının maruz kalabilecekleri mali ya da itibari zarar ihtimalini,

4.YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Şirketimiz ve çalışanlar, herhangi bir şekilde suç gelirinin aklanması sayılacak ya da bu faaliyetleri kolaylaştıracak işlem ve eylemlerde bulunamazlar. Bu amaçla, çalışanlar müşteri ile ilişkilerinde suç geliri aklanma ihtimaline karşı gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadırlar. Aksi taktirde ilgili kanun gereği para cezasından başlayan hapis cezasına kadar giden yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.

 

Yönetim Kurulu: Uyum Programının bu Politika çerçevesinde bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden, nihai olarak Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu, Uyum Programı kapsamında; Ø Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere Şirketin uyumunu sağlamak,

Ø Kurum politikasını onaylamak

Ø MASAK Uyum Görevlisini ve MASAK Uyum Görevlisi Vekilini atamak

Ø Risk yönetimi, izleme ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ile yetkili ve sorumludur.

MASAK Uyum Görevlisi: MASAK Uyum Görevlisi yasal mevzuatın uyum görevlisine yüklediği tüm iş ve işlemleri ile Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üye/üyelerinin verdiği diğer görevleri yapmakla sorumludur. MASAK Uyum Görevlisi görevlerini icra edebilmek için Şirket ve iş ortakları nezdinde her türlü bilgi ve belgeye ulaşmak, uyum eksikliklerinin giderilmesi için gerekli tedbirleri almaya ve görev alanıyla ilgili talimatlar vermeye yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Uyum Birimi ve Uyum Görevlisi Yetki ve Sorumlulukları” dokümanında uyum birimi ve uyum görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilir. Dokümanın güncellenmesi halinde güncellenen metin şirket Yönetim kuruluna veya Yönetim Kurulunun görevlendirdiği üye/üyelerinin onayıyla yürürlüğe girer.

 MASAK Uyum Görevlisi Vekili: MASAK Uyum görevlisinin şirkette olmadığı zamanlarda uyum görevlisinin tüm sorumluluklarını Uyum Görevlisine tanınan yetki çerçevesinde yerine getirmek.

5.RİSK YÖNETİMİ  POLİTİKASI

Risk yönetimi politikası, Şirketin müşteri kabul politikasının uygulanmasına ilişkin önlem ve işleyiş kurallarını kapsar.

5.1.Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar:

Gerçek kimlik ve adresinin tespiti ve güvenilir, geçerli belge, veri ya da bilgiler kullanılarak teyidine,

Belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığına,

Müşterinin mesleki faaliyetine/ konusuna, finansal durumuna,

Bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmeye, tüzel kişiler ve ortaklıklarda mülkiyetin kime ait olduğunu ve bunların kontrolünün kimlerin elinde olduğunu belirlemeye,

İşlem profili ve kapasitesine,

Alıcı ve satıcılarına,

İşyeri veya faaliyet yerine,

ilişkin makul araştırmalar yapılır ve gerekli bilgi ve belgeler alınır. Bilgi ve belge vermekten kaçınan, yanıltıcı, teyit edilemez bilgiler veren kişi ve kurumlar ile müşteri ilişkisine girilmez.

5.2 Kimlik Tespit Yöntemi:

Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti:

a-Gerçek kişilerin kimlik tespitinde ilgilinin;

-Adı, Soyadı

-Doğum yeri ve tarihi,

-Türk vatandaşları için anne ve baba adı,

-Uyruğu,

-Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası,

-Kimlik belgesinin türü ve numarası,

-Adresi ve imza örneği,

-Varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi,

-İş ve mesleğine ilişkin bilgiler

alınır. Diğer Türk uyruklu olmayan gerçek kişiler için,

-Pasaport,

-İkamet tezkeresi,

-Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi,

üzerinden teyit edilir.

Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti:

a.) Tüzel kişinin unvanı,

b.) Ticaret sicil numarası,

c.) Vergi kimlik numarası,

d.) Faaliyet konusu,

e.) Açık adresi,

f.) Telefon numarası,

g.) Varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

h.) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin ilgiler ve imza örneği

Yurtdışı Yerleşik Tüzel Kişiler:

Yurtdışı yerleşik tüzel kişiler için;

a-Tüzel kişinin unvanı,

b-Ticaret sicil numarası (ilgili ülkedeki karşılığı),

c-Vergi kimlik numarası,

d-Faaliyet konusu,

e-Açık adresi,

f-Telefon numarası,

g-Varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

h-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, imza örneği, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler

. Dernek ve Vakıflar:

Derneklerin kimlik tespitinde derneğin,

a.) Adı,

b.) Amacı,

c.) Kütük numarası,

d.) Açık adresi,

e.) Telefon numarası,

f.) Varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler,

g.) Derneği temsile yetkili kişinin, adı,soyadı,doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler,imza örneği ve bu belgelere ilave olarak Türk vatandaşları için, anne ve baba adı ile T.C. kimlik numarası, alınır.

Vakıfların kimlik tespitinde vakfın;

a-Adı,

b-Amacı,

c-Merkezi sicil kayıt numarası,

d-Telefon numarası,

e-Varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler,

f-Temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, imza örneği, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ile Türk vatandaşları için bu bilgilere ilaveten anne, baba adı ile T.C. kimlik numarası, alınır.

Sendika ve Konfederasyonlar:

Sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde sendika veya konfederasyonun;

a.) Adı,

b.) Amacı,

c.) Sicil numarası,

d.) Açık adresi,

e.) Telefon numarası,

f.) Varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

g.) Sendika veya konfederasyonu temsile yetkili kişilerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler, imza örneği ile bunlara ilaveten Türk vatandaşları için anne ve baba adı ile T.C. kimlik numarası, alınır.

Siyasi Partiler:

Siyasi parti teşkilatının kimlik tespitinde; siyasi partinin ilgili biriminin

a.) Adı,

b.) Açık adresi,

c.) Telefon numarası,

d.) Varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

e.) Temsile yetkili kişinin adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi,uyruğu, imza örneği ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ile Türk vatandaşları için bunlara ilaveten anne, baba adı ile T.C. kimlik numarası, alınır.

Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller (İş Ortaklıkları Dahil):

a.) Adı,

b.) Açık adresi,

c.) Varsa telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi,

d.) Teşekkülü temsile yetkili kişinin adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, imza örneği, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler ile Türk vatandaşları için bunlara ilaveten anne, baba adı ile T.C. kimlik numarası alınır.

 

5.3 Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyanı ve Gerçek Faydalanıcının Tanınması

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’un 15. maddesinde; “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

hükmü bulunmaktadır.

Yine Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği’in 17. Maddesine göre,yükümlüler, bir başkası hesabına hareket edilip edilmediğini ve işlemin gerçek faydalanıcısının kimliğini tespit etmek için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacı ile gerekli duyuruları hizmet verdikleri tüm işyerlerine müşterilerin rahatça görebileceği şekilde asmak ve sürekli iş ilişkisi tesisinde başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin müşterinin yazılı beyanını almak zorundadırlar.

5.4 Üçüncü Tarafa Güven:

Şirketimizce  müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin veya işlemin amacı hakkında bilgi elde etme konularında, müşteri ile ilgili olarak başka bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek iş ilişkisi tesis edebilir veya işlem yapabilir. Bu durumda Kanun ve Kanuna ilişkin düzenlemeler kapsamında nihai sorumluluk Şirketimize ait olmak üzere,

-Finansal kuruluşun kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve müşterinin tanınması kuralının gereklerini sağlayacak tedbirleri aldığından,

-Aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede etkin düzenleme ve denetlemelere tabi olduğundan,

-Kimlik tespitine ilişkin belgelerin talep edildiğinde karşı taraftan derhal temin edileceğinden,

emin olunmalıdır.

Bu kapsamda şirket emin olamadığı finansal kuruluşlarla gerçek veya tüzel kişilerle iş ilişkine giremez.

 

 1. RİSK YÖNETİMİ

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’in 11.Maddesinde Risk Yönetimi politikası tanımlanmış, “Yükümlüler risk yönetimi politikası kapsamında, işletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek risk yönetimi politikası oluşturur” denilmiştir. Risk yönetimi politikasının amacı ise yükümlünün maruz kalabileceği risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasını sağlamak olarak tanımlanmış ve asgari düzeyde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslara ilişkin kurum içi tedbirleri kapsamıştır

 

Suç geliri aklayıcıları ve terörizmi finanse etmek isteyenlerin şirketimiz aracılığı ile işlem yapabilmelerini önlemek ve böyle bir durumda şüpheli işlem bildirimi yapabilmek için, Mali Suçlar Araştırma Kurulu tarafından oluşturulan mevzuatta belirtilen,bu dokumanda da yer alan ilke ve kurallara titizlikle uyulmalıdır. Uyulmadığı takdirde şirket ve çalışanları aşağıda yer alan risklerle karşı karşıya kalabilir:

 • Yasal Risk: Aracı kuruluşlar aklamayla mücadele amacıyla konulan yükümlülükleri yerine getirmemeleri nedeniyle ciddi yasal risklerle karşı karşıya kalmakta yükümlülük ihlallerinin sürelilik arz etmesi durumunda faaliyet izinlerinin iptali yoluna dahi gidilmektedir.
 • İtibar Riski: Aracı kuruluşlar güven esasına dayalı faaliyet gösterdikleri için, bir kuruluşun dürüstlüğü konusundaki kamuoyu görüşü ve müşterilerin güveni, kuruluşun sahip olacağı en değerli aktiflerinden biridir

Bu amaca uygun süreç ve sistemler MASAK Uyum Görevlisi ve İç Kontrolden sorumlu yönetici tarafından hazırlanan “İzleme ve Kontrol Prosedürü” ile belirlenir ve etkin bir şekilde işlev görmesi sağlanır. Bu prosedür asgari düzeyde aşağıdaki konulara açıklık getirir;

Ø İç kontrol çerçevesi ve sorumlulukların tanımına

Ø Uygulanacak riske dayalı kontrol yöntemlerine

Ø İşlemlerin izlenmesine dair esaslara

Ø Raporlamalara ilişkin esaslara

Ø Kontrollerin etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve gerektiğinde etkinliğin arttırılması için eylem planlarının uygulanmasına

Riski azaltma ve önleme tedbirleri ile eylem planı uygulamalarına Şüpheli işlem tespiti ve bildirimine ilişkin esaslar MASAK Uyum Görevlisi tarafından hazırlanan “Şüpheli İşlem Tespit ve Bildirim Prosedürü” ile belirlenir.

 1. İZLEME VE KONTROL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

Şirket, müşterilerin gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek izleme ve kontrol faaliyetlerini yürütür.

İzleme ve kontrolün amacı; şirketin risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

Bu kapsamda, anılan mevzuat çerçevesinde yapılması gereken izleme ve kontrol faaliyetleri,

7.1 Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

7.2 Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

7.3 Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,

7.4 Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemlerin örnekleme yöntemi ile izlenmesi ve kontrolü,

7.5  Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu bilgilerin örnekleme yoluyla kontrolü ve eksikliklerin tamamlatılması ve bunların güncellenmesi,

7.6  Müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığının iş ilişkisi süresince devamlı olarak izlenmesi

 1. 8. ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN TESPİTİ VE BİLDİRİLMESİ:

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki 5549 sayılı Kanunun 4. Maddesi ve Tedbirler Yönetmeliği’nin 27.Maddesi gereğince; Şirketimiz nezdinde yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiğine dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde işlem tutarına bakılmaksızın bu işlemler bahsi geçen mevzuatta belirtilen süresi içinde şüpheli işlem bildirim formu düzenleyerek Uyum Görevlisine bildirilir. Uyum Görevlisi ise şüpheli işlem bildirimi ile ilgili gerekli araştırmayı yaparak yine anılan mevzuata uygun şekilde T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirim yapar.

 

 

 1. EĞİTİM POLİTİKASI

Şirket personelini ve iş ortaklarını kapsayan eğitim politikasının amacı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile ilgili riskler ile Şirket’in bu kapsamdaki yasal yükümlülükleri, politikası, prosedürleri ve uygulamaları konusundaki kurumsal kültür ve bilincin geliştirilmesi ve personelin güncel bilgilerle donatılmasıdır. Bu amaca uygun süreç ve sistemler MASAK Uyum Görevlisi ve Eğitimden Sorumlu yönetici tarafından belirlenir ve etkin bir şekilde işlev görmesi sağlanır.

Bu prosedür asgari düzeyde aşağıdaki konulara açıklık getirir;

Ø Eğitim faaliyetleri ile ilgili sorumluluklar,

Ø Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin esaslar,

Ø Uygulanacak eğitim metotlarına ilişkin esaslar,

Ø Eğitimcilerin seçimi ve eğitimine ilişkin esaslar,

Ø Eğitimin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar,

Ø Eğitim içeriklerine ilişkin esaslar.

 

10.İÇ DENETİM POLİTİKASI

Şirketin suç gelirlerinin aklanması ve terörizminin finansmanı ile mücadelede politika ve uygulama esaslarının etkinliği ve yeterliliği konusunda Yönetim Kurulu’na makul güvence sağlamak amacıyla Şirket’in İç Denetim Politikası kapsamında denetim faaliyetlerini yürütülür. Denetim kapsamında Şirketin politikası, prosedürleri, risk yönetimi, izleme, kontrol ve eğitim faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliği ile Şirket faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, politika ve prosedürlere uygunluğu, mevzuat çerçevesinde saptanan eksiklik, hata ve suistimaller ile bunların yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yönelik görüş ve öneriler Yönetim Kurulu’na raporlanır ve eylem planları takip edilir. Yönetim kuruluna sunulan İç Denetim Raporunun bir örneği MASAK Uyum Görevlisine iletilir. Yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin olarak mevzuat çerçevesinde gerekli bilgi ve istatistikler düzenli olarak tutulur ve belirlenen süre(10 iş günü) ve esaslar dâhilinde MASAK Uyum Görevlisi vasıtasıyla MASAK’ a bildirilir.

11.KAYITLARIN SAKLANMASI:

 

Yürürlükte olan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki Kanun ve uygulamasına yönelik çıkartılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca; Banka anılan Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren on yıl süreyle muhafaza edilmesini sağlar ve istenmesi halinde yetkililere ibraz eder.

Şüpheli işlem bildirimleri ve bildirimin ekleri muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamındadır.

 1. YÜRÜRLÜK

Bu politika Yönetim Kurulu tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer. Bu Politikada sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler de yine Yönetim Kurulu tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer. Bu politika kapsamında hazırlanacak Prosedürler ile talimatları hazırlamaya ve yürürlüğe koymaya MASAK Uyum Görevlisi yetkilidir. Bu politikaya ve MASAK Uyum Görevlisi tarafından hazırlanan prosedür ve talimatlara aykırı olmamak ve MASAK uyum görevlisinin onayını almak şartı ile iş birimleri mevzuatın ektin bir şekilde uygulanmasına yönelik kurallar oluşturabilir. Bu kurallara kendi politika, prosedür ve talimat gibi dokümanlarında yer verebilir.